Javni oglas: Policajac – MUP USK

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije za početni čin
“POLICAJAC”

BROJ IZVRŠILACA: Prima se neutvrđen broj policijskih službenika, a sve do popune odobrene kvote
od 50 policijskih službenika, koliko je Odlukom broj 03/1-34-5498-3/17 od
25.05.2017. godine odobreno.

Prijave sa potrebnim dokumentima se predaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa
neposrednom predajom putem pisarnice MUP USK ili preporučenom poštom na adresu Ulica 502. viteške
brigade broj 2, 77000 Bihać sa naznakom

“Komisija za izbor policijskih službenika u čin policajac” NE OTVARATI

Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

JAVNI POZIV – OGLAS

Povezano