Konkurs za popunu 20 radnih mjesta u DOO “Č.J.” Bihać

  IZVORusn.ba

  U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.” Bihać, a na osnovu ukazane potrebe DOO “Č.J.” Bihać, dana 19.05.2017. godine raspisuje slijedeći:

  KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

  01. zavarivač – 10 izvršilaca
  02. bravar – 5 izvršioca
  03. pomoćni radnik – 5 izvršioca

  Pored Zakonom propisanih općih uvjeta, kandidati za prve dvije pozicije trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

  KV/VKV/SSS
  poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima

  Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

  Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte dostaviti na adresu:

  DOO “Č.J.” BIHAĆ
  Ul. Mlinska b.b.
  77000 Bihać
  sa naznakom
  “PRIJAVA NA KONKURS”

  ili na e-mail: info@cj-doo.com