Konkurs za popunu 20 radnih mjesta u DOO “Č.J.” Bihać

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.” Bihać, a na osnovu ukazane potrebe DOO “Č.J.” Bihać, dana 19.05.2017. godine raspisuje slijedeći:

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

01. zavarivač – 10 izvršilaca
02. bravar – 5 izvršioca
03. pomoćni radnik – 5 izvršioca

Pored Zakonom propisanih općih uvjeta, kandidati za prve dvije pozicije trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

KV/VKV/SSS
poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte dostaviti na adresu:

DOO “Č.J.” BIHAĆ
Ul. Mlinska b.b.
77000 Bihać
sa naznakom
“PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e-mail: info@cj-doo.com

Povezano